Sisältöön »
 

ARVOT, VISIO JA TOIMINTALINJAUKSET

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON TOIMINNAN TARKOITUS ON EDISTÄÄ

Naisten asemaa
Sukupuolten tasa-arvoa
Tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

VISIO

Osaavat ja vaikuttavat naiset vaalivat ja rakentavat yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa.

MISSIO

Naisten aseman ja oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Sukupuolten tasa-arvo
Avoimuus ja yhdenvertaisuus
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
Moniäänisesti yhteistyössä toimiva
Rohkeasti kantaa ottava 

JÄSENJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET 

1. Jäsenjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä
Jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö
Jäsenjärjestöjen näkyvyyden edistäminen

2. Jäsenjärjestöjen jäsenet 
Vaikuttaminen yhdessä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta

3. Yhteistyöjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä naisten aseman ja tasa-arvon huomioimiseksi

4. Valtionhallinto, poliittiset päättäjät ja työelämäjärjestöt
Vaikuttaminen, päätösten vaikutusten arviointi ja tiedonvälitys naisten näkökulmasta

5. Kansainväliset yhteistyökumppanit 
Kansainvälisen tiedon välitys Suomessa
Aktiivinen kansainvälinen vaikuttaminen

 
 

TOIMINTALINJAUKSET JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Hyväksytty vuosikokouksessa 19.11.2018.

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 60 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911.

TOIMINTALINJAUKSET 2019

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!

Konservatiivisten arvojen ja populismin nousu uhkaa naisten asemaa ja oikeuksia Suomessa ja maailmalla. Tasa-arvo on ihmisoikeus, ei vain taloudellisen menestyksen välinearvo. Hyvinvointivaltio on edellytys sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle.

Tasa-arvo vaatii tekoja!

Tasa-arvon edistäminen vaatii kunnianhimoisia ja konkreettisia tekoja ja riittäviä resursseja. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteishanke Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta kannustaa tasa-arvotekoihin.

Naiset vapaiksi - väkivalta ja vihapuhe on lopetettava

Suomi ei ole turvallinen maa naisille. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusloukkaus. Naisiin kohdistuu paljon sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Erityisen alttiita seksistiselle vihapuheelle ovat nuoret naiset sekä julkisuudessa esiintyvät naiset.

Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus

Naisjärjestöjen Keskusliitossa ovat edustettuina naiset laajasti, mm. vammaiset naiset, maahanmuuttajataustaiset naiset, eri kieliryhmiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset sekä naiset eri koulutus-, työ- ja kokemustaustoista.

Naiset ratkaisevat vaalit

Vuonna 2019 järjestetään eduskunta- ja europarlamenttivaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit. Suomi toimii Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin puheenjohtajana. Naisten tulee näkyä ja tulla kuulluiksi sekä valituiksi tulevissa vaaleissa.

 

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2019

1. VAIKUTTAMINEN

Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan tutkitun tiedon pohjalta

Kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja valtionhallintoon vaikuttaminen

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelma- ja kuntavaalitavoitteiden edistäminen

Vaikuttaminen vuoden 2019 vaaleissa

Vaikuttaminen lainsäädännön valmisteluun: perhevapaamallin ja tasa-arvolain uudistus

Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan seuranta ja viestintä, vaikuttaminen kansainvälisesti

YK:n, EU:n, Euroopan neuvoston tasa-arvopolitiikan seuraaminen

2. YHTEISTYÖ

Yhteistyö ja verkostoituminen

Yhteinen toiminta jäsenjärjestöjen kanssa ja jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön tukeminen

Vuoropuhelu sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa ja yhteinen vaikuttaminen verkostoissa

3. HANKKEET

Hankkeet ja tapahtumat 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta: tasa-arvotekojen seuranta, syventäminen ja monistaminen sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa

Onko EU myös naisten?

Peking +25 - Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman rinnakkaisraportti

Muut hankkeet ja tapahtumat

4. VIESTINTÄ #naisjärjestöt #tasaarvoteot

Tasa-arvotiedon välittäminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

Viestintä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa

Käytännön työkaluja viestintään

5. RESURSSIT 

Naisjärjestöjen toimintaresurssien turvaaminen ja talouden varmistaminen