Sisältöön »
 

EHDOKKAAT NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON VUOSIKOKOUKSEN VAALEISSA 2019

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 11.11.2019 valitaan neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. Täältä voit perehtyä liiton jäsenjärjestöjen asettamiin ehdokkaisiin sekä heidän vastauksiinsa.

Hallituksen jäsenet valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Ilmoittaudu kokoukseen ja sitä edeltävään keskustelutilaisuuteen täällä!

 
 

Kirsi Broström

Järjestö: Syömishäiriöliitto - SYLI ry
Ammatti: toiminnanjohtaja
Koulutus: filosofian maisteri, kansantiede
Kotipaikka: Turku

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

1. Mielenterveyden häiriöitä sairastavien naisten haavoittuva asema yhteiskunnassa. Mielenterveyden häiriöitä sairastavat naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja alttiita mm. fyysiselle, psyykkiselle ja taloudelliselle hyväksikäytölle. Tuomalla esille näiden naisten ääntä ja avaamalla keskustelua aiheesta, on tilannetta mahdollista muuttaa.

2. Nais(oletettujen) opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen ja psyykkisen sairastumisen ennaltaehkäisy. Opiskelijoihin kohdistuu yhteiskunnassa isoja suorituspaineita. Paitsi varsinaisiin opintoihin, kohdistuu paineita myös vapaa-aikaan, ulkonäköön ja mahdolliseen perheen perustamiseen. Kokonaisvaltainen suorittaminen elämän eri osa-alueilla uuvuttaa etenkin naisopiskelijoita.

3. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokema syrjintä. Em. vähemmistöt kohtaavat Suomessa edelleen paljon syrjintää työelämässä, erilaisissa sote-palveluissa ja julkisessa keskustelussa.


2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalan järjestöissä vuodesta 2005. Kattavin kokemus minulla on mielenterveys- perhe -ja lastensuojelujärjestöistä. Jokaisessa työssäni olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että em. arvot, jotka ovat myös oman ihmiskäsitykseni taustalla, toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

Työskentelyotteeni on sukupuolisensitiivinen, joten kaikessa tekemässäni työssä on toteutunut pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon.

Avoimuutta ja yhdenvertaisuutta olen edistänyt mm. tuomalla esille mielenterveys- ja vammaiskysymyksiä etenkin saavutettavuuskysymyksissä.

Nykyisessä työssäni Syömishäiriöliiton toiminnanjohtajana olen nostanut Syömishäiriöliiton profiilia rohkeaksi, yhteiskunnalliseksi ja kantaaottavaksi keskustelijaksi. Rohkeus on myös yksi Syömishäiriöliiton arvoista.

Koska työskentelen pienessä järjestössä, teen työtäni moniäänisesti yhteistyössä toimien mm. 30 mielenterveysjärjestön muodostaman Mielenterveyspoolin kautta.

Uskon, että hallituksessa pystyisin edistämään em. arvoja olemalla rohkea, suvaitseva ja muita ihmisiä kunnioittava keskustelija ja päätöksentekijä. Yhteiskunta ja järjestelmät muuttuvat yhdessä tehden ja vaikuttaen, ja toivoisin pääseväni mukaan tekemään muutostyötä.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Toiminnanjohtaja Kirsi Broström on monipuolinen järjestötyön ammattilainen, joka on työskennellyt sote-alan järjestöissä vuodesta 2005.
Broström tuo mukanaan etenkin kehittämis- ja arviointiosaamista sekä hyvät sosiaali- ja terveysalan järjestöverkostot. Hänellä on monipuolinen tuntemus mielenterveysalan (erityisesti syömishäiriöt, lihavuus, kehopositiivisuus) toimijoista niin järjestö- , julkiselta kuin tutkimussektoriltakin.

Työhistoriansa kautta Broströmillä on tuntemus naiserityisistä haasteista ja naisten asemasta mielenterveyskontekstissa. Broström tuntee syömishäiriöiden lisäksi mm. vahvasti sukupuolittuneen lihavuuskeskustelun ja erilaisen kehonkuvaan ja naiskehoon liittyvän tematiikan.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Kirsi Broström on toiminut Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n toiminnanjohtajana tammikuusta 2018 alkaen.

Hänellä ei ole toistaiseksi luottamustoimia Naisjärjestöjen Keskusliitossa. Syömishäiriöliitto on hyväksytty Naisjärjestöjen keskusliiton jäseneksi keväällä 2019.

Nina Hahtela

Järjestö: Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Ammatti: puheenjohtaja
Koulutus: TtT
Kotipaikka: Tuusula

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Mielestäni yhteiskuntamme keskeisin sukupuolten välisen tasa-arvon haaste on työelämän epätasa-arvo ja erityisesti palkkojen epätasa-arvo. Palkkatasa-arvon edistäminen parantaisi merkittävästi myös naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden näkymiä ja vetovoimaa. Naisten miehiä korkeampi koulutustaso ei ole nostanut naisten palkkoja miesten tasolle. Palkkaepätasa-arvo näkyy yhä eri alojen arvostuksessa. Arvostus palkkauksen näkökulmasta painottuu miesvaltaisille aloille. Naisvaltaisia aloja kuten opetus- ja hoiva-alan ammatteja pidetään yhteiskuntamme kannalta erittäin tärkeinä, mutta palkkauksen osalta arvostus puuttuu. Arvostus tulee saada puheista tekoihin.

Toinen keskeinen tasa-arvohaaste yhteiskunnassamme on naisiin kohdistuva väkivalta. Kotiväkivallan ohella on puhuttava myös työssä kohdatusta väkivallasta. Väkivallan yleisyys naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla on lisääntynyt. Sitä ei voi koskaan hyväksyä ja väkivallan kitkemiseksi on tehtävä määrätietoisesti töitä.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Naisjärjestöjen Keskusliiton arvot ovat itselleni tärkeitä arvoja. Nämä arvot ovat myös Sairaanhoitajaliitolle tärkeitä arvoja, joten liiton puheenjohtajana haluan olla teoillani ja puheillani näitä edistämässä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Minulla on laajat kontaktit erilaisiin verkostoihin, joissa edistän myös Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Nina Hahtela toimii yhden suurimman Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestön, Suomen sairaanhoitajaliiton, puheenjohtajana edustaen 50 000 sairaanhoitajaa, alan opiskelijaa ja eläkeläistä. Jäsenistä noin 95 prosenttia on naisia. 

Nina Hahtela on vahva sote-osaaja ja aktiivinen verkostojen luoja. Hän ei pelkää haasteita ja haluaa edistää naisvaltaisten alojen asioita. Nina Hahtelalla on hallitusosaamista, hän toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hallituksissa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Nina Hahtela on toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa 2017-2019. Hän on viestintätoimikunnan jäsen. Nina Hahtela on ollut kutsuttuna puhujana Naisjärjestöjen Keskusliiton tilaisuuksissa.

Päätyönään Nina Hahtela toimii sairaanhoitajaliiton puheenjohtajana.

Pirta Hulsi

Järjestö: Suomen Naisyhdistys r.y. ja Suomen Voimisteluliitto ry
Ammatti: toimitusjohtaja
Koulutus: kauppatieteiden ja filosofian ylioppilas (fysiikka)
Kotipaikka: Turku

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

1. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet ovat monelta osin edelleen ratkaisematta ja tasa-arvoa lisäävien keskeisten uudistusten poliittinen eteneminen on ollut tuskastuttavan hidasta. Ymmärrän hyvin naisvaltaisten alojen työnantaja- ja yrittäjänäkökulman: mahdollisesta perheenlisäyksestä aiheutuvat kustannukset eivät tällä hetkellä jakaudu oikeudenmukaisesti.

2. Maahanmuuttajataustaiset naiset on integroitava huomattavasti tehokkaammin suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Suomen lainsäädännön ja tapakulttuurin tutuksi tekeminen on tärkeää: sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu on yhteiskuntamme kulmakiviä. Vakavan fyysisen tai henkisen väkivallan uhka – nimenomaan (nais)sukupuolen perusteella – on tässä ryhmässä merkittävästi kohonnut. Naisjärjestöt ovat jo pitkään tehneet asiassa vaikuttavaa työtä heikompien aseman parantamiseksi. Järjestökentän saamat resurssit ovat kuitenkin olleet vaatimattomat tarpeeseen nähden.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aina ollut minulle tärkeää. Olen toiminut luottamustehtävissä NJKL:n suurimmassa jäsenjärjestössä, Suomen Voimisteluliitossa, yli kymmenen vuotta. Olen kaikissa tehtävissäni keskittynyt eri-ikäisten ja -taustaisten harrastajien liikuttamiseen sekä Voimisteluliiton laajan seura-, alue- ja järjestötoiminnan kehittämiseen. Voimisteluliitto on merkittävä naisten ja tyttöjen liikuttaja, jonka 374 jäsenseurassa liikkuu noin 130 000 voimistelijaa.

Tällä hetkellä olen toisen NJKL:n perustajayhdistyksen, Suomen vanhimman naisasiayhdistyksen, Suomen Naisyhdistys ry:n, johtokunnan jäsen. Voimisteluliiton hallituksen jäsenenä olen ollut laatimassa liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Avoimuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia on myös lisätty (Liiku mun kaa -projekti, Freegymtunnit, Ikiliike-tunnit (ikääntyvät), kaikille avoimet Gym for Life -harrastekisat, Suomi Gymnaestradat jne.).

Naisten johtama 15th World Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015 oli suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma kv. osallistujamäärältään: 21 000 voimistelijaa 53 eri maasta ja 3 000 vapaaehtoista toteuttivat yhdessä ikimuistoisen suurtapahtuman, jonka ytimessä olivat yhdenvertaisuus, liikkumisen ilo ja elämykset. Olenkin saanut Voimisteluliitosta huomattavasti kokemusta myös tapahtumajärjestelyistä. Mikäli tulisin valituksi NJKL:n hallitukseen, haluaisin tutustua paremmin jäsenjärjestöihin ja kuunnella
heidän toiveitaan ja tarpeitaan. On tärkeää, että jokainen jäsenjärjestö kokee NJKL:n jäsenyyden merkitykselliseksi. Olen poliittisesti sitoutumaton ja työskentelen tasa-arvon edistämiseksi yhtä luontevasti niin perinteisissä naisyhdistyksissä, kuten Suomen Naisyhdistyksessä, kuin muissakin järjestöissä.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Pirta Hulsi on yhteistyökykyinen tiimiosaaja, joka ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Hän ottaa tarvittaessa suurtakin vastuuta kun on kysymyksessä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet, sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu sekä naisten aseman ja oikeuksien parantaminen niin valtakunnallisesti kuin globaalilla tasolla. Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen ovat hänelle sydäntä lähellä. Hänen vahvuutenaan on monipuolinen pitkäaikainen toiminta naisjärjestöissä tasa-arvon edistämiseksi sekä vapaaehtois- että luottamustehtävissä. Pirta Hulsilla on hyvät verkostointikyvyt ja hänellä on myös vahvaa kokemusta strategisesta viestinnästä niin yritysmaailmassa kuin julkisella ja kolmannella sektorillakin.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
toiminnantarkastaja 2015, 2016 ja 2017

Suomen Naisyhdistys ry
johtokunnan jäsen 2019–, jäsen 2018–

Suomen Voimisteluliitto ry / Keskeisimmät luottamustoimet
Hallituksen jäsen 2014–2016
Länsi-Suomen aluejaosto, Puheenjohtaja 2010–14, jäsen 2007–09
Auditoitsija, laatukummi, Priima-laatuseurat /aikuisten liikunta 2013–17
Seuratoiminnan asiantuntijatyöryhmä 2012–14
Harrastevoimistelun asiantuntijaryhmä 2012–14
Alueellisen toiminnan työryhmä 2010–11
Yhteisten asioiden työryhmä 2010–11
Aikuisten voimistelun työryhmä 2009–2011
Kansainväliset tapahtumat, konferenssit ym., joissa mukana tapahtumaa toteuttamassa tai osallistujana
International Working Group on Women and Sports, Gaborone, Botswana 2018
European Women and Sports, Tukholma 2016
15 th World Gymnaestrada, Helsinki 2015
2nd Gym for Life World Challenge, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 2013
1st Gym for Life World Challenge, Dornbirn, Itävalta 2009 kv. tarkkailijaryhmän jäsenenä

Mervi Mäki-Neste

Järjestö: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Ammatti: pääsihteeri, kasvinviljelytarhan emäntä
Koulutus: yhteisöpedagogi YAMK, agrologi AMK, yhteisöpedagogi AMK
Kotipaikka: Alavus

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

A) Naisen euro on edelleen alle 90 senttiä. Naisten ja miesten tienaama euro on saatettava samanarvoiseksi. Tämä onnistuu vain saumattomalla yhteistyöllä.

B) Naisen arvostus yhteiskunnan jäsenenä jokaisessa elämänvaiheessa. Tytöillä ja pojilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, mutta mahdollisen perheellistymisen myötä perhevastuu jakautuu epätasaisesti ja tämän seurauksena naisten on hankala toteuttaa itseään ja edetä erityisesti työelämässä. Moni nainen putoaa työelämäkehityksen kelkasta perhevapaiden aikana. Elämän toisessa päässä pirstaloitunut työelämä vaikuttaa erityisesti naisten taloudelliseen selviytymiseen eläkeiässä.

C) Naisiin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta. Lisäksi naisia, jotka itse käyttäytyvät väkivaltaisesti erityisesti kumppaniaan kohtaan olisi autettava aktiivisemmin.

Minulle tasa-arvo on myös naisten välistä tasa-arvoa. Se on sitä, että eri puolilla Suomea, niin kaupungeissa kuin maalla, kylissä kuin taajamissa asuvilla naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja työuralla etenemiseen. Osaltaan tämän mahdollistaa digitalisaatio, jonka eteen Naisjärjestöjen Keskusliitto on tehnyt ansiokasta työtä. Paikasta riippumattomat työtehtävät ja etätyö mahdollistavat naisten työllistymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin.

2.Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Järjestöt ovat minun toimintakenttäni. Olen aikaisemmissa työ- ja luottamustehtävissäni pyrkinyt avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Olen pyrkinyt kannustamaan ja edesauttanut naistoimijoitamme hakeutumaan aktiivisesti vaativampiin luottamustehtäviin omassa järjestössämme sekä jäsenjärjestöissämme.

Pisimmän aikuisiän työurani olen tehnyt toimittajana ja en olisi pystynyt ansiokkaasti tehtävääni hoitamaan, mikäli en olisi katsonut maailmaa poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomien silmälasien läpi. Myös emojärjestöni, Maa- ja kotitalousnaiset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Olen kirjoittanut ja julkaissut myös kantaaottavia tekstejä Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoihin hyvin soveltuvista aiheista. Olen ollut mukana NJKL:n viime vuonna toteuttamissa hankkeissa, kuten 100 tasa-arvotekoa- ja Naiset digiajassa -hankkeissa.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Mervi Mäki-Neste on rohkea ja moderni nainen, joka tuntee sekä maaseudun että kaupungin elämän. Hänellä on päätyö kaupungissa ja koti sekä toinen, kasvinviljelytilan emännän työ maaseudulla. Mervi Mäki-Neste on ansiokkaasti verkostoitunut sekä paikallisella tasolla että valtakunnallisesti ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin sekä työssään että lukuisissa erilaisissa luottamustehtävissä. Aikaisemmat ja nykyiset luottamustoimet ovat tuoneet kontakteja, joita voi hyödyntää tehtävässä Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsenenä.
Mervi Mäki-Neste on henkilönä erittäin positiivinen ja ulospäinsuuntautunut. Hänellä on vahva viestintäosaaminen, joka on hyödynnettävissä myös Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsenenä.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus, Hallituksen puheenjohtaja, 2018-
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja Kotitalousnaisten piirikeskus, Johtokunnan puheenjohtaja, 2014-
Suomen Keskustanaiset ry., Pääsihteeri (työsuhde) 04/2017- , Järjestösuunnittelija (työsuhde) 11/2016-4/2017
Avain-lehden päätoimittaja/toimitussihteeri 2010-
Suomen Keskustanaiset ry./Etelä-Pohjanmaan piiri, Johtokunnan jäsen 2008-2014

Muut merkittävät luottamustehtävät, jotka edesauttavat toimimaan Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsenenä
Naisten Valmiusliitto, Hallituksen jäsen 2019-
Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry., Varapuheenjohtaja 2019, Hallituksen jäsen 2018, Hallituksen varajäsen 11/2016-12/2017
Lions Club Alavus Kuulattaret, Perustajajäsen
Etelä-Pohjanmaan Liitto, Kulttuurilautakunnan jäsen 2012-

Mäki-Neste on toiminut myös Rautalammin kunnan ja Alavuden kaupungin luottamushenkilönä vuosina 1997-2012. Hän on ollut muun muassa kunnanvaltuuston -ja kaupunginhallituksen jäsen sekä jäsenenä vapaa-ajanlautakunnassa, keskusvaalilautakunnassa ja koulutuslautakunnassa.Niina Ruijs

Järjestö: Naisjuristit ry
Ammatti: lakimies
Koulutus: master of laws
Kotipaikka: Pori

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Työelämän tasa-arvo: Palkkatasa-arvo ja perhevapaauudistus
Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen: Suostumuksen puute lisättävä raiskauksen keskeiseksi määritelmäksi rikoslakiin ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta tulisi luopua.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen toiminut aktiivisesti Naisjuristit ry:n hallituksessa. Naisjuristit ry:n tarkoituksena on naisjuristien kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen, ammatillinen kehittäminen, yleisten taloudellisten etujen valvominen sekä naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Naisjuristit ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja edistää omalla toiminnallaan sukupuolten tasa-arvoa. Yhdistyksen tavoite on siis vahvasti tietyn ammattikunnan tasa-arvoisuuden lisääminen mutta myös yleisesti naisten aseman parantaminen. Yhdistys on valtakunnallinen ja jäsenistöön kuuluu eri oikeudenalojen asiantuntijoita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Yhdistyksellä on siis laajat verkostot kansallisesti mutta myös kansainvälisesti. Näitä verkostoja sekä jäsenten ml. omaa asiantuntijuutta hyödyntämällä Naisjuristit ry:n ehdokkaana toisin tätä erityistä osaamista NJKL:n hallituksen työhön.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Niina Ruijs on koulutukseltaan Master of Laws (2004, Nijmegen, Alankomaat) ja toiminut vuodesta 2017 Naisjuristien hallituksen jäsenenä. Hänellä on vahva kokemus järjestötoiminnasta ja naisten oikeuksien edistämisestä Naisjuristit ry:n hallitustoiminnan kautta.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Naisjuristit ry on Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestö, Niina Ruijs on toiminut hallituksessa vuodesta 2017 jäsenrekisterivastaavana.Diana Råman

Järjestö: BPW Finland
Ammatti: Rakennusinsinööri (aluejohtaja)
Koulutus: Rakennusinsinööri AMK
Kotipaikka: Espoo

1.Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

1.Uran ja perheen yhteensovittaminen,
2.Naisten asema johtotehtävissä/päättävissä elimissä

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Toimin itse hyvin miesvaltaisella rakennusalalla. Olen omassa työyhteisössä/yksikössä ollut aikoinaan ensimmäinen nainen projektipäällikkönä, osastopäällikkönä ja yksikön päällikkönä. Nyt 1.10 aloitan Rakennusteollisuuden Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan aluejohtajana. Olen omalla esimerkilläni lisännyt naisten tasa-arvoa työelämässä. Työtehtävieni lisäksi olen aktiivinen politiikassa ja toimin tällä hetkellä Espoon kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen varajäsenenä ja rakennuslautakunnan jäsenenä sekä tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajana. Uran ja perheen sovittaminen on Suomessa naisille mahdollista, mutta koen, että siinä on vielä paljon tehtävää.

Suomen liike- ja virkanaisissa/ BPW Finlandin liitossa toimin tällä hetkellä varapuheenjohtajana. Aiemmin olen toiminut samassa tehtävässä Espoon yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen ja liiton tehtävissä olen päässyt edistämään naisten asioita ja ottamaan kantaa naisille tärkeisiin asioihin.

Uskon oman esimerkin näyttämisen vaikuttavuuteen sekä näkyvyydellä ja teoilla aikaansaamiseen. Olen toimissani ahkera, jämäkkä ja aikaansaava.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.

Diana Råman on toiminut aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja tämä tuo hyvän pohjan toimia Naisjärjestöjen keskusliiton hallitustehtävässä. Diana Råman työskentelee rakennusalalla johtamistehtävissä, jossa naiset ovat edelleen vähemmistössä. Tämä on tuonut hänelle hyvää näkökulmaa alalta, jossa eletään vielä naisen tasa-arvon kannalta hyvinkin vahvaa murroksen aikaa. Hänellä on käytännön kokemusta siitä, miten työelämän tasa-arvoa rakennetaan.

Diana Råman omaa vahvat vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Suomen liike- ja virkanaiset ry/ BPW Finland,
varapuheenjohtaja 2019-
hallituksen jäsen 2018

Osallistuminen liiton edustajana:

BPW Europe konferenssiin 2019 Irlanti  
BPW Leadership Training Summit 2019 Viro
Espoon liike- ja virkanaiset ry:n varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 2017-2019
Carita Orlando

Järjestö: Suomen Yrittäjänaiset ry
Ammatti: toimitusjohtaja
Koulutus: yo-merkonomi, restonomi AMK
Kotipaikka: Vantaa

1.Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Palkkatasa-arvo
Vanhempainvapaiden epätasainen jakautuminen
Lähisuhdeväkivalta

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen Vantaan kaupunginvaltuutettuna tuonut vuosittain esille julkisten alojen palkkauksessa olevan epätasa-arvon. Vantaalla naisen euro on jo pitkään ollut 83-85 senttiä.

Laadin yhdessä Vasemmistoliiton valtuutetun kanssa aloitteen, jossa edellytetään kaupungilta toimia palkkauksen tasaamiseksi. Ison julkisen työnantajan on mahdollista vaikuttaa nuorten koulutusvalintoihin, naisten kannustamiseen esimiestehtäviin ja miesten osallistumiseen perhevapaisiin.

Kokoomuksen Naisten liiton hallituksen ja paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä olen aktiivisesti ottanut kantaa sukupuolen tasa-arvokysymyksiin.

Keskusliiton hallituksessa pyrkisin vaikuttamaan yleisesti tiedon lisääntymiseen. Epäkohtien esille tuominen ja se miten niihin voidaan vaikuttaa on olennaista, jotta muutosta tapahtuu. Päätöksentekijöihin vaikuttaminen, niin kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla, on etusijalla vaikuttamistyössä.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Carita Orlandolla on pitkä kokemus järjestötyöstä. Hn on toiminut Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana kolme vuotta ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtajana viisi vuotta. Näissä tehtävissä hän on pyrkinyt edistämään yrittäjyyttä ja tuonut esille erityisesti naisyrittäjien ja pienyrittäjien haasteita. Carita on nyt toista kautta Vantaan valtuustossa ja toimii valtuuston varapuheenjohtajana. Hän on erityisesti tuonut tasa-arvoon liittyviä asioita esille, koskivat ne sitten naisten palkkaa tai nuorten miesten syrjäytymistä. Carita on mukana perustamassa Vantaalle Valtuuston naiset -ryhmää, joka pureutuu ensisijaisesti kaupungin tasolla tapahtuvaan tasa-arvotyöhön. Carita on Kokoomuksen Naisten Liiton jäsen ja vaikuttanut puolueessa luottamustehtävissä vuodesta 2010.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Luottamustoimet jäsenjärjestöissä:

-Vantaan Yrittäjänaisten hallituksen jäsen 2007-2010
-Vantaan Yrittäjänaisten puheenjohtaja 2010-2012
-Kokoomuksen Naisten liiton hallituksen jäsen 2012-2017
-Uudenmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja 2013-2016
-Vantaan Kokoomusnaisten hallituksen jäsen 2012-Tuula Saarela

Järjestö: Suomen Naislääkäriyhdistys
Ammatti: psykiatri
Koulutus: FK (psykologia), LT, psykiatrian ja vanhuspsykiatrian erikoislääkäri
Kotipaikka: Espoo

1.Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Suomessa tarvitaan edelleen työtä koulutus- ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhtä lailla ajankohtaista.

Ammatti- ja työtaustani pohjalta painotan erityisesti koulutus-tasa-arvoa. Viime vuosina Naislääkäriyhdistys on myös pitänyt esillä sukupuoleen liittyvän lääketieteellisen tutkimustiedon (gender medicine) soveltamista käytännön työssä.

Koulutustasa-arvon kautta voidaan vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä. Ns. ”terveyslukutaidon” kehittymistä tukevat toimet ovat tärkeitä, koska näin voidaan ohjata nuoria tekemään heitä hyödyttäviä ratkaisuja valintatilanteissa. Tarpeen mukaan tulisi olla järjestettävissä yksilöllistä ja räätälöityä ohjausta. Koulutustasa-arvo tarkoittaa mielestäni myös sitä, että ne lapset ja nuoret, jotka joutuvat lähtemään ikään kuin takamatkalta, saavat heille soveltuvaa apua ja tukea.

Kansainvälisessä toiminnassa painottuu erityisesti tyttöjen koulutuksen mahdollistaminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen toiminut vuodesta 2016 Suomen Naislääkäriyhdistyksen hallituksessa ja lisäksi maailman naislääkärijärjestön (Medical Women International Association, MWIA) hallituksessa vuosina 2016-2019 pohjoisen Euroopan edustajana (Vice-President) ja järjestön vs. varainhoitajana (interim treasurer) noin 6kk toimikauden loppuun asti. Jatkan edelleen MWIA-hallitusta tukevien jaostojen jäsenenä. MWIA-toiminnassa on mahdollisuus saada globaalia näkymää tyttöjen ja naisten terveyden ja koulutuksen edistämiseen. Samalla on voinut perehtyä naislääkäreiden työoloissa havaittuihin haasteisiin. Kansallisen työn ohessa näen tärkeänä kansainvälisen vaikuttamisen – siihen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta velvoittaa.

Pyrin katsomaan kokonaisuuksia ja pohtimaan, mikä on strategian kannalta tarkoituksenmukaisin toimintamalli tavoitteen saavuttamiseksi. Arvostan toimivia yhteistyösuhteita ja verkostoitumista. Samoin arvostan (tutkimus)tiedon hyödyntämistä toiminnassa aina, kun laadukasta tietoa on saatavissa. Mikäli tulen valituksi, keskeinen intressini ovat Naislääkäriyhdistyksen edustamat tasa-arvo-, terveys- ja hyvinvointiasiat.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen 

Hakijalla on menestyksekäs ura työelämässä sekä asiantuntija-, kouluttaja- ja hallinnollisissa tehtävissä, joissa on saanut työtoverien, alaisten ja oppilaiden luottamuksen ja kunnioituksen. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja neuvottelukyvyt, kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä asiantuntijana ja kouluttajana. Hyvä kielitaito ja kyky ei vain moniammatilliseen vaan myös kansainväliseen järjestötoimintaan.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen KEskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Naislääkäriyhdistyksen hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2015. Yhdistyksen kansainvälinen sihteeri hän on ollut vuodesta 2016. MWIA:n eli Medical Women International Associationin hallituksen jäsen ja järjestön Pohjoisen piirin puheenjohtaja hän on ollut 2017-2019. MWIA:n rahastonhoitaja hän on ollut vv.2016-2018.

Seija Tiihonen

Järjestö: Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Ammatti: projektipäällikkö
Koulutus: luonnontieteen kandidaatti
Kotipaikka: Laukaa

1.Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

1. Eri sukupuoliin liitetyt kaavamaiset odotukset ja oletukset sekä erilaisten roolimallin puuttuminen
2. Koulutuksen ja työmarkkinoiden jakautuminen naisten- ja miesten aloihin

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Kasvattajana ja opettajana haluaisin tarjota kaikille oppilailleni yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Omalla esimerkilläni olen voinut tukea nuoria tekemään ”ei niin perinteisiä oman sukupuolen” -valintoja. Olen myös käynyt erilaisissa oppilaitoksissa kertomassa työstä miesvaltaisella alalla ja siitä millaisia mahdollisuuksia matemaatikon ja it-alan koulutus voi avata myös tytöille.

Nykyiseen työhöni liittyen toimin IT-alan mentorina alalle tulevia naisia tukien ja myös haastaen heitä oman uran suunnittelussa.

Olen ollut myös useita kertoja järjestämässä Jyvässeudun naisjärjestöjen yhteistä Naishehkua-tapahtumaa, jonka kantavana voimana on ollut Minna Canthin ajatukset tasa-arvosta. Nämä tapahtumat ja hyväntekeväisyyteen kerätyt rahat ovat hieno osoitus naisvoimasta ja siitä, mitä voimme yhdessä saada aikaiseksi. Uskon, että kokemukseni tällaisten alueellisten tapahtumien järjestämisestä toisi uusia ajatuksia Keskusliiton toimintaan.

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen naisvoimaa ei ole hyödynnetty riittävästi. Haluaisin olla edistämässä tämän piilossa olevan resurssin aktivoimista konkreettisiin tasa-arvotekoihin meidän jokaisen arjessa.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä.

NJKL Naiset #digiajassa – hanke puheenvuoro seminaarissa 2.5.2018
Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksessa 2016-
Kalevalaisten Naisten Liiton varapuheenjohtaja 2017-
Helkanuorten Liiton sihteeri  2015-
Kalevalaisten Naisten Liiton varapuheenjohtaja  2012-2014
Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksessa  2008 - 2014

Tiina Tuomela

Järjestö: KD naiset
Ammatti: lastenlääkäri
Koulutus: lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Kotipaikka: Vantaa

Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Palkkatasa-arvon toteutuminen. Naisvaltaiset opetus-, hoito- ja hoiva-alat ovat palkkakuopassa. On korkea aika nostaa alojen arvostusta, ja sen tulee näkyä myös palkassa. Jo kasvatuksen ja koulutuksen eri asteilla tämä on huomioitava ja koulutuksen segregaatiota vähennettävä. Hoivavastuun tulee myös tasaisemmin jakautua.

Naisten eläkeköyhyys on vakava ilmiö, ja johtuu usein juuri edellä mainituista syistä. Ruoka-apujonoissa näemme erityisesti iäkkäitä naisia. Eläke ei riitä vuokraan, lääkkeisiin ja ruokaan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on tärkeä teema. Tällä saralla on Suomessa edelleen vakavia puutteita. Tarvitsemme ehdottomasti matalan kynnyksen palvelukeskuksia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ja esteettömiä turvakoteja eri puolille Suomea.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Haluan edistää dialogia. Keskustelussa kuullaan ja kuunnellaan, arvostaen toisen mielipidettä.

Edistäisin myös naisjärjestöjen yhteistyötä. Vain yhteen hiileen puhaltamalla asioita saadaan eteenpäin. On tärkeää unohtaa poliittiset tai ideologiset erot. On paljon yhteisiä asioita, joita tulee ajaa.

Kansainvälinen yhteistyö on avartavaa ja sitä tulee lisätä. Olen saanut nyt vuoden toimia europarlamentin EPP-ryhmän naisjärjestössä (EPPWomen).

Haluan myös korostaa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa sukupuolivaikutusten arvioinnin merkitystä. Lasikattoja murretaan enenevissä määrin, mutta työtä on vielä runsaasti jäljellä.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.

Tiina Tuomela on nainen, joka on aikaansaava ja vaikuttaa monessa yhteisössä. Tiina on mediaosaaja ja toiminut mm. Ylen aamutohtorina. Tiina on esiintymiskykyinen asiaosaaja, joka tietää mistä puhuu. Tiina saa ihmiset helposti mukaansa hankkeisiin, jotka palvelevat erityisesti niitä, jotka tarvitsevat eniten tukea ja apua. Hän on yhteistyökykyinen ja sitoutunut tehtyihin päätöksiin. Yhteistyökyvystä eri järjestöjen kanssa kertoo myös omaa kieltään se, että hän omasta aloitteestaan laittoi kansalaisaloitteen vireille ja teki sen lomassa yhteistyötä eri puolueiden ja eri kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Tiinalla on myös kansainvälisiä kontakteja EU:n laajuisesti, hän on esimerkiksi osallistunut EPP Womenin kokouksiin täysjäsenenä.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä.

-Ylioppilas Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
-lääketieteen lisensiaatti (LL) Helsingin yliopisto 1986
- lääketiteteen ja kirurgian tohtori (LKT) Helsingin yliopisto 1991
- Varakansanedustaja Uusimaa 2019 -
-Maakuntavaltuutettu Uusimaa 2018 -
- KD:n 1. varavaltuutettu Vantaa 2012-2017
- Lasten ja nuorten valtuutettu Vantaa 2013 – 2017
- Maapolitiikan ohjausryhmän jäsen Vantaa 2013
- Kaupunginhallituksen varajäsen Vantaa 2014
- KD:n valtuutettu Vantaa 2017 -
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Vantaa 2017 -
- Sisäilma-asiainneuvottelukunnan jäsen Vantaa 2017 -
- KD Tikkurilan  / vuonna 2015 yhdistyneen Vantaan paikallisosaston varapj 2013, pj 2014 -
- Vantaan kunnallistoimikunnan jäsen 2014-2015
- Uudenmaan piirihallituksen jäsen / varapj 2013 –
- Uudenmaan KD Naisten hallituksen jäsen 2013- 2016
- KD Naisten liittohallituksen ja työvaliokunnan jäsen 2014 -
- KD Naisten 2. pj 2014- 2015
- KD Naisten pj 2016 -
- Nytkis hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 2015-2017. pj 2016
- Rekolan seurakuntaneuvoston jäsen 2015-, varapj 2017-
- Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 2015-
- Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pj 2017-
- Hiippakuntavaltuuston jäsen 2016
- VAHTI (Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki) ry:n puheenjohtaja 2013-
- Vantaan Asunnottomien Yö -toimikunnan sihteeri 2013, jäsen 2014
Merja Winter

Järjestö: Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Ammatti: päiväkodinjohtaja/pääluottamusmies
Koulutus: lastentarhanopettaja
Kotipaikka: Helsinki

Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

•Naisten heikompi työmarkkina-asema/taloudellisesti (työllisyys/työttömyysaste, palkkaerot sukupuolten välillä, esimiehisyys/johtajuus)
•Vanhempainvapaiden kasautuminen lähes kokonaan naisille
•Tyttöjen ja naisten seksuaalinen häirintä

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen toiminut n. 20 vuotta Lastentarhaopettajaliiton ja Opetusalan ammattijärjestön luottamustehtävissä, jotka jakavat samat arvot kuin Naisjärjestöjen keskusliitto.

Työssäni päätoimisena varhaiskasvatuksen pääluottamusmiehenä kohtaan lähes päivittäin kehitettävää tasa-arvotyössä ja varhaiskasvatuksessa sekä laajemmin naisvaltaisilla toimialoilla.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Merja Winterin ehdokkaaksi asettava Lastentarhanopettajaliiton noin14.000 jäsenestä 97% on naisia. Liittomme edustaa näin ollen yhtä naisvaltaisimmista aloista yhteiskunnassamme.

Varhaiskasvatuksen rooli maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kivijalkana on tunnustettu ja sen merkitys kasvaa edelleen tuoreen varhaiskasvatuslain toiminnalle määrittelemien tavoitteiden myötä. Edellä olevan myötä näemme erittäin merkittäväksi sen, että ehdokkaamme tulisi valituksi luottamustehtävään yhteen keskeisimmistä toimijoista naisvaltaisten alojen ja toimijoiden edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. 

Merja Winter omaa varsin mittavan ja laajan kokemuksen Lastentarhanopettajaliiton sekä emojärjestömme OAJ:n luottamustehtävissä. Oman työkokemuksensa lastentarhanopettajana ja päiväkodinjohtajana sekä pitkäaikaisen toimintansa pääluottamusmiehenä kautta uskomme, että Merja omaa tietotaitoa, joka on hyödynnettävissä myös kyseessä olevassa luottamustehtävässä.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissäAnne Ylönen

Järjestö: Tunne rintasi ry
Ammatti: toiminnanjohtaja
Koulutus: terveystieteiden maisteri, opettaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija
Kotipaikka: Hankasalmi


1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

1. Työelämän tasa-arvo
- Naisten ja miesten väliset palkkaerot
- Naisten lasikatto

2. Sosiaalinen ja terveyden tasa-arvo
- ennaltaehkäisevä toiminta Suomessa tänä päivänä
- huono-osaisuuden kasautuminen miehille

3. Koulutuksen tasa-arvo
- kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen koulutuksen turvaaminen

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Naisjärjestöjen keskusliiton arvot ovat aiemmassa toiminnassani tulleet esille mm. seuraavasti
-olen työskennellyt työurani sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalalla, humaani ihmiskäsitys ja muut ammatilliset periaatteet sopivat NJKL:n toimintaan ja tavoitteisiin
- olen työpaikan pääluottamusmiehenä mm. neuvotellut äitiysloman luettavaksi palvelusvuosiin perustuvaan työnantajan muistamiseen
-olen ollut Punaisen Ristin jäsen 30 vuotta ja toiminut eri vapaaehtoistehtävissä, mm. ensiapuopettajana, Punaisen Ristin arvot hyvin samanlaiset kuin NJKL:n
-olen ollut aktiivinen yhteisten asioiden puolesta puhuja ja toimija kouluiästä saakka eri kouluasteilla, opiskelijana, työelämässä ja erilaisissa luottamustehtävissä

NJKL:n hallitus:
- tuon osaamiseni hallitustyöskentelyyn
- haluan kuunnella ja keskustella moniäänisessä pöydässä
- haluan olla vaikuttamassa suomalaisiin ja kansainvälisiin tasa-arvotavoitteisiin ja -työhön
- yhdenvertaisuus on omien arvojeni kärjessä, luotettavuuden, myötätuntoisuuden, aktiivisuuden ja positiivisuuden lisäksi

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Anne Ylösellä on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus, hänellä on monipuolinen työkokemus, niin kuntasektorilta kuin järjestötyöstä. Hän toisi NJKL:n hallitukseen vahvaa henkilöstö-, talous- ja toiminnan johtamisen osaamista. Hän on erittäin sitoutunut Tunne rintasi ry:n periaatteisiin ja toimintaan ja on aktiivisesti niitä puheenjohtajana edistänyt. Hän on idearikas ja aikaansaava. Puheenjohtajana hän on kuunteleva ja luo hyvää työskentelyilmapiiriä. Hänellä on myös pitkä luottamushenkilökokemus, mm. Hankasalmen kunnanvaltuutettuna, Terveydenhoitajaliitossa ja Hankasalmen urheilu- ja valmennuskeskuksessa.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Anne Ylönen on ollut Tunne rintasi ry:n hallituksen jäsen vv. 2014-2017 ja puheenjohtajana 2018-2019. Hänet on valittu järjestön puheenjohtajaksi myös kaudelle 2020-2021.

Marttaliitto lähetti 12.9.2019 Marttaliiton ja Marthaförbundetin ehdokkaan esittelyn (Anu Talka) Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen ehdokkaaksi NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilälle. Ehdokkaan esittely olisi tullut siirtää NJKL:n toimistolla virallisen ohjeen mukaisesti toimisto@naisjarjestot.fi osoitteeseen, mikä jäi tekemättä. Tämän vuoksi ja koska ehdokkaita voi esittää myös vuosikokouksessa, tämän ehdokkaan esittely on lisätty Naisjärjestöjen Keskusliiton nettisivuille 16.10.2019

Anu Talka

Järjestö: Marttaliitto ja Finlands svenska Marthaförbund
Ammatti: Kehittämispäällikkö
Koulutus: KTM, FM
Kotipaikka: Lappeenranta

1.Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Näen vakavana ongelmana sen, että olemme ottamassa sukupuolten välisessä tasa-arvossa takapakkia, koska yleisesti nähdään asioiden olevan jo niin hyvin, että eräänlainen sovellus aiemmasta kotirouvayhteiskunnasta on alkanut näyttää monista hyvältä ratkaisulta. Se rajoittaa naisten uramahdollisuuksia, kun edelleen monesti nähdään, että äitiyden ja uran yhdistäminen on vaikeampaa kuin isyyden ja uran. Toisaalta syntyvyys laskee, kun lapsista on tehty lähes mahdottoman vaativa projekti, vaikka vanhemmuus on ilo ja lapsi rakkainta maailmassa, eikä hän mene pilalle, vaikka söisikin välillä valmisruokaa eikä käyttäisi aina kestovaippoja. Tällä kehityksellä naisia viedään kärjistetysti takaisin kotilieden ääreen.

Edelleen isona haasteena on huomaamattomien rajojen ja lasikattojen ylittäminen. Tämä koskee niin naisia kuin muun sukupuolisia ja miehiä. Meille on määritelty tietyt normit, joiden puitteissa meidän tulee toteuttaa omaa sukupuoltamme ja näiden rajojen ylittäminen on meille huomamattamme vaikeaa. Moniarvoiseen ja monimuotoiseen yhteiskuntaan kuuluu tasa-arvo, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja jokaisen oikeus omannäköiseen elämään. Jokaisen tulisi saada toteuttaa omaa identiteettiään ja persoonaansa haluamallaan tavalla.

Tämän tulisi näkyä sekä ammatinvalinnassa että urakehityksessä työpaikoilla ja muuttuvassa työelämässä. Olisi hyvä päästä eroon ammateista, joissa toista sukupuolta ei juurikaan ole sekä yhteiskunnasta, jossa mies ei voi ajaa pinkillä pyörällä. Viimeksi mainittu on noussut esille Oulun kaupunkipyöräkeskustelussa. Samalla lähestyisimme samapalkkaisuutta sekä rikkoisimme loputkin lasikatot.

2. Miten olet aiemmin edistänyt edellä lueteltuja Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Olen koko ikäni nähnyt NJKL:n edustamat arvot tärkeänä osana suomalaisuutta ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuutta. Aikuisena olen sekä työssä että järjestötoiminnassa pitänyt niitä esillä. Esimerkiksi historiantutkimus on varsin pitkälle suurmiesten ja sotien historiaa; minä halusin nostaa esille myös naisten ja lasten sekä yleensä tavallisten ihmisten elämää kunnioittaen heidän tekemiään ratkaisuja. Ilman kansalaisia ei olisi sen enempää suurmiehiä kuin –naisiakaan. Minusta näistä asioista pitää puhua ja epäkohtiin pitää puuttua ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja asennemuokkauksessa. Tätä työtä tekisin mielelläni myös Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.

Ehdokkaamme Anu Talka omaa vahvan järjestökokemuksen sekä järjestöissä toimijan että järjestöjen historian tutkijana. Hän on työskennellyt historiantutkijana ja tuntee siten kehityksen, jonka kautta tähän päivään on tultu. Viimeisen kahdeksan vuotta hän on työskennellyt Etelä-Karjalan liitossa aluekehittämistehtävien parissa eri nimikkeillä, joten hänellä on käsitys myös siitä, mikä on Suomen ja etenkin muun kuin pääkaupunkiseudun tilanne tällä hetkellä ja miltä sen tulevaisuus näyttää.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli yli kymmenen vuoden ajan yrittäjänä varsin harvinaisella historiantutkimuksen saralla. Talka oli yhtiökumppaninsa kanssa ensimmäisiä akateemisia historiaosaamisen varaan nojaavia yrittäjiä. Hän on koulutukseltaan FM ja KTM, joten koulutus tukee laajaa yhteiskunnallista näkemystä.

Talka on toiminut pitkään laajalti järjestökentässä. Hän aloitti aikanaan opiskelijana yliopistohallinnossa ja ainejärjestössä, josta tie on kulkenut monenlaiseen järjestö- ja osuuskuntatoimintaan. Luottamustoimissaan hän on työskennellyt sekä paikallis-, alue- että kansallisella tasolla. Talka on sosiaalinen ja toimeen tarttuva, mutta myös innovatiivinen ja analyyttinen sekä kokee naisten ja tyttöjen aseman ja tasavertaisen yhteiskunnan tärkeiksi.

4.Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä.

Anu Talka on toiminut Marttaliiton hallituksen jäsenenä keväästä 2018 sekä aiemmin paikallisessa yhdistyksessä.

Sen lisäksi hän on ollut jäsenenä SI Lappeenranta -klubissa vuodesta 1997 ja toiminut myös paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja muissa tehtävissä sekä Soroptimist Ineternational Finlandin vuosikokousedustajana.

Tällä hetkellä hän on jäsenenä Lappeenrannan Me-talon ohjausryhmässä, joka on osa Nicehearts ry:n toimintaa. Työtehtäviensä ja kokemuksensa kautta (esimerkiksi puoliso on insinööri) hän tuntee myös monen muun Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen toimintaa ja historiaa.