Sisältöön »
 

Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin lähdeluettelo ja täsmennykset

 
 

Täsmennykset

Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin sähköiseen versioon tehtävät täsmennykset ja korjaukset, jotka puuttuvat painetusta raportista:

s. 42 Kansallisen väkivallan raportoijan tulisi mennä OM:n yhteyteen, ei STM:n.

Lähteet

300 miljoner till steriliserade. Svenska Dagbladet. 6.7.2003. https://www.svd.se/300-miljoner-till-steriliserade

Abortlag (1974:595). 2013. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595

Amnesty tutki: Raiskausrikosten uhrien oikeuksien toteutuminen on arpapeliä Suomessa. Amnesty. 4.3.2019. https://www.amnesty.fi/amnesty-tutki-raiskausrikosten-uhrien-oikeuksien-toteutuminen-on-arpapelia-suomessa/

Analyysi: STT:n hallitukseen valittiin vain miehiä – ja se ei näytä pelkästään hyvältä. Yle. 10.8.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10344774

Asunnottomuus vähenee – miten käy naisten? Diakonissalaitoksen Hoiva. 31.10.2018. https://www.hoiva.fi/2018/10/31/asunnottomuus-vahenee-miten-kay-naisten/

Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallasta laskussa. Tilastokeskus. 31.5.2018. https://www.stat.fi/til/rpk/2017/15/rpk_2017_15_2018-05-31_tie_001_fi.html

Being Black in the EU/Second European Union Minorities and Discrimination Survey. FRA. 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-eu_en.pdf

C183 - Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183), artikla 10 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183

CEDAW-komitean loppupäätelmät Suomen 7. määräaikaisraportista. 2014.

Climate change and disaster displacement. UNHCR. https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html

Edistä, ehkäise, vaikuta – seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020.  Klemetti, Reija & Raussi-Lehto, Eija (toim.). THL.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan hyväksi – haasteitakin riittää. Eduskunta. 12.9.2018. https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tasa_arvo_tutkimus_eduskunta_20180912.aspx

Eduskuntavaalit 2019. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi. Tilastokeskus. 29.4.2019

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16.päivänä lokakuuta 2014. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 31/2104. https://tem.fi/documents/1410877/2628105/Energia-+ja+ilmastotiekartta+2050.pdf/1584025f-c5c7-456c-a912-aba0ee3e5052

Erilaisena arjessa – Selvitys romanien syrjintäkokemuksista. Vähemmistövaltuutettu. 2014. https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/52878_romaniselvitys_verkkoon+(1).pdf/584516fc-d3a7-4f88-8ecc-c8b2271ebf41

Erillinen kurssi tarpeen sukupuolta, seksuaalisuutta ja koulutusta opiskeltaessa. Naskali, Päivi & Kari, Sofia. SetSTOP. https://setstop.wordpress.com/2019/05/28/erillinen-kurssi-tarpeen-sukupuolta-seksuaalisuutta-ja-koulutusta-opiskeltaessa/

Euroopan neuvoston valtuuskunta kiirehtii pakkoavioliittojen kriminalisointia. Eduskunta. 17.6.2016. https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EN-valtuuskunta-pakkoavioliitoista.aspx

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

EU Parliament calls on members states to tax-exempt tampons. Euronews. 16.1.2019. https://www.euronews.com/2019/01/16/eu-parliament-calls-on-member-states-to-tax-exempt-tampons

Finland NGO Parallel Report of the Istanbul Convention for GREVIO. 2018. https://ensijaturvakotienliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Finland-NGO-Parallel-Report-of-the-Istanbul-Convention-for-GREVIO.pdf?x42727

FRA 2014

Frequently asked questions. Equal by 30. https://www.equalby30.org/en/content/frequently-asked-questions

Gender Advocates Data Hub. https://data.em2030.org

Gender Equality Index. European Institute for Gender Equality. 2017.

Gender-specific measures in anti-trafficking actions: report. European Institute for Gender Equality. 17.10.2018. https://eige.europa.eu/publications/gender-specific-measures-anti-trafficking-actions-report

General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 2013. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf

General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. Human Rights Committee /C/GC/36. 2018. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf

Guidebook on CEDAW general recommendation no. 30 and the UN Security Council resolutions on women, peace and security. Swaine, Aisling & O'Rourke, Catherine. UN Women. 2015. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/8/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeacesecurity

Harnessing the powert o data for gender equality. Equal Measures 2030. https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf

Hat och hot på nätet. Nordisk information för kunskap om kön. 19.3.2019. https://www.nikk.no/publikationer/hat-och-hot-pa-natet/

How climate change exacerbates the refugee crisis – and what can be done about it. WeForum. 20.6.2019. https://www.weforum.org/agenda/2019/06/how-climate-change-exacerbates-the-refugee-crisis-and-what-can-be-done-about-it/

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus. THL. 14.9.2016. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/nuorten-syrjaytyminen/huono-osaisuuden-ylisukupolvisuus

Imettämässä kaapissa? Pitkään imettäneet äidit ja normatiiviset tilat. Säilävaara, Jenny:  Sukupuolentutkimus – Genusforskning 29. 2/2016.

Intersukupuolisuus suomalaisten lääkäreiden käytännöissä ja puheessa. Toriseva, Roosa.  Sukupuolentutkimus 1/2017

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja. 2017.

IPCC: Maankäytöllä on suuri merkitys ilmastonmuutoksessa – kestävä maa- ja metsätalous on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ympäristöministeriö ja Luonnonvarakeskus. 8.8.2019. https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/IPCC_Maankaytolla_on_suuri_merkitys_ilma(51193)

Isien osuus perhevapaista kasvanut vain vähän. Kela. 9.11.2018. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/259032

Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the Working Group on Discrimination against Women in law and in practice, and the Committee on the Rights of the Child in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding, 2016. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871&LangID=E#iii

Järjestöjen yhteinen kannanotto lähisuhdeväkivallan sovitteluun. 13.12.2018. https://seta.fi/2018/12/13/jarjestojen-yhteinen-kannanotto-lahisuhdevakivallan-sovitteluun/

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2018-2022. Hakulinen, Tuovi, Otronen, Kirsi, Kuronen, Maria (toim.) THL. 2017. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135535/Ohjaus%20242017%20netti%2020.3.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Kasvissyönti, ruoankäyttö ja ruokaympäristö lapsiperheissä. Bergström, Janita. Helsingin yliopisto, Maa- ja metsätatieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. Helsingin yliopisto. 2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181448

Kehityspolitiikan tulosraportti 2018. Ulkoministeriö. 1.11.2018. https://um.fi/documents/35732/0/Kehityspolitiikan+tulosraportti+2018+%281%29.pdf/d47fd092-b470-ca44-6d49-22a57bb0c5d0

Kehitysyhteistyön määrärahat ja maksatukset vuosina 1989-2018. Ulkoministeriö. https://um.fi/documents/35732/0/Tilastoliite+2018%2C+osa1+%281%29.pdf/29cc8782-6dec-d99d-9c16-aa8f110fc659?t=1555066090155

Kilpajuoksu Arkadianmäelle maksaa monille eduskuntavaaliehdokkaille kymmeniä tuhansia euroja – ”Vaimo kysyi, enkä vaihtaisi mieluummin autoa”. Yle. 15.12.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10550890

Kohti ilmastoviisasta arkea - keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030. Ympäristöministeriö. 19.3.2019. https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kansallinen_ilmastopolitiikka/Ilmastosuunnitelma_2030

Kohti Suomea, jonka haluamme 2050. Kestävän kehityksen tila vuonna 2019 indikaattoreiden ja vertailujen valossa. https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Kestävän+kehityksen+tila+2019/d814c015-173b-53d9-6494-454e70d683be/Kestävän+kehityksen+tila+2019.pdf

Kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahanmuuttajien syrjäytymistä. Kurki, Tuuli & Niskanen, Niina. Helsingin Yliopisto. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista

Kunniakäsitykset ja väkivalta - Selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa Ihmisoikeusliitto. 2016.

Kätilöliitto: Suomi tarvitsee naisneuvoloita. Tehy-lehti. 22.5.2018. https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/katiloliitto-suomi-tarvitsee-naisneuvoloita

Kätilön työ. Suomen Kätilöliitto. https://www.suomenkatiloliitto.fi/katilon-tyo

Kätilöt neuvoloihin. Lyyra, Marjo. Kätilölehti 4/2018. https://asiakas.kotisivukone.com/files/suomenkatiloliitto.kotisivukone.com/Katilolehti_2018_4_Paakirjoitus.pdf

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille. Jaana Koivukangas (toim.). Suomen Mielenterveysseura & Rikosuhripäivystys. 2007. www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14927_Oikeusopas2008.pdf?4c43a331038dd688

Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott. HBL. 18.9.2017 https://www.hbl.fi/artikel/kon-maste-inforas-som-grund-i-lagstiftningen-for-hatbrott/

Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. Sveriges Riksdag. 2017.  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999332-om-ersattning-till-steriliserade-i_sfs-1999-332

Laki raskauden keskeyttämisestä. Finlex. 24.3.1970. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700239   

Lasten kotihoidon tukea saaneet. Findikaattori. 25.3.2019. https://findikaattori.fi/fi/111

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksisia. Ikonen, Riikka & Halme, Nina. Tutkimuksesta tiiviisti 6. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136131/URN_ISBN_978-952-343-091-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriö. 27.3.2017. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/afcead51-8281-4cf0-b4bf-4a331a747c64/64064cbc-fee4-416d-93e5-b669fa81fbcc/LAUSUNTO_20170328063509.pdf

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea. Epävirallinen suomennos. Ulkoasianministeriö. 7.5.2014. http://www.nytkis.org/doc/CEDAW-loppupaatelmat-2014_fi.pdf

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Epävirallinen suomennos. Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea. 7.5.2014. https://um.fi/documents/35732/48132/komitean_loppupäätelmät_suomen_7__määräaikaisraportista__28_2_2014/a3d35ffb-9fe5-a2ee-afc8-6c025b6371b5?t=1525646895127

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Kidutuksen vastainen komitea. Epävirallinen käännös. 18.5.2017. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/4780283/CAT_loppup%c3%a4%c3%a4telm%c3%a4t_2016_fi.pdf

Lukiossa opiskelevien transnuorten kouluhyvinvointi. Ruuska, Tupu. Pro gradu -tutkielma, Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2019. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/301172/Tupu_Ruuska_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta (YK), Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto. 2018.

Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana: avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä. Törmä, Sinikka; Tuokkola, Kati & Hurtig, Johanna. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 33/2013. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74471/RAP_2013_33_romaninaiset_vakivalta.pdf

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet romanit turvakodeissa: Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. THL. 14.9.2016. https://thl.fi/documents/10531/1773249/L%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivaltaa+kokeneet+romanit+turvakodeissa%2C+verkkosivumateriaali.pdf/f416c1bd-f8f2-4e3b-9b9c-5a73b3ee14c5

Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmä. Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 2/2019. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137475/URN_ISBN_978-952-343-269-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähisuhdeväkivalta sovittelussa.  Flinck, Aune & Iivari, Juhani. Tutkimus- ja kehittämishankkeen realistinen arviointi. Stakes, FinSoc Arviointiraportteja. 5/2004.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75370/Arviointiraportti5_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maahanmuuttajanaiset Rikosuhripäivystyksen asiakkaina. Åberg, Leena-Kaisa. Monika-naiset liitto ry. https://monikanaiset.fi/blogi/maahanmuuttajanaiset-rikosuhripaivystyksen-asiakkaina/   

Maaseudun naisten päivä tänään 15.10.2015 on myös naismetsänomistajien päivä. 15.10.2015. https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a7900=22055

Maaseutukatsaus 2017. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 7/2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80600/MMM_7_2017_low.pdf

Matalan kynnyksen palveluissa häpeä taittuu. Ensi- ja turvakotien liitto. 24.11.2016. https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/matalan-kynnyksen-palvelussa-hapea-taittuu/

Media. Ministry of Social Affairs and Health & Suomaa, L. Sukupuolen tasa-arvo. Tasa-arvotiedon keskus. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/paatoksenteko/media

Media-alan johto on julkista kuvaansa tasa-arvoisempi. Journalisti. 7.9.2018. https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/10/media-ala-on-julkista-kuvaansa-tasa-arvoisempi/

MeTooEP http://https://metooep.com/ 

#MeToo: alarming levels of sexual abuse and violence found in parliaments. Parliamentary Assembly. 16.10.2018. http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7249&lang=2&cat=15

#MeToo: seksuaalinen häirintä ja laki. RIKU-lehti. 1/2018.

Metsänomistajista lähes puolet on naisia. Yle. 5.2.2009. https://yle.fi/uutiset/3-5720481

Metsän omistus. Luonnonvarakeskus. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsanomistus/

Migration and its interdepencies with water scarcity, gender and youth employment. Miletto, M.; Caretta, M.A.; Burchi, F.M. & Zanlucchi, G. 2017. https://www.womenforwater.org/uploads/7/7/5/1/77516286/migration_and_its_interdependencies_with_water_scarcity_gender_and_youth_employment_unesco_wwap_2017.pdf

Ministerit. Liikenne- ja viestintäministeriö. https://www.lvm.fi/edeltajat

Mothers in Business -kysely. Kesä 2019.

Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa (2015/2325(INI)) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_FI.html

Misogyny could become hate crime as legal review is announced. BBC. 6.8.18. https://www.bbc.com/news/uk-politics-45423789

Misogyny hate crime in Nottinghamshire gives 'shocking' results. BBC. 9.6.2018. https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-44740362

Miten aseistariisua sodankäynnin tehokkain ase? – seksuaaliseen väkivaltaan konflikteissa on puututtava välittömästi. Elina Viitasaari. UN Women Finland. 19.6.2019. https://unwomen.fi/uutiset/blogi-miten-aseistariisua-sodankaynnin-tehokkain-ase-seksuaaliseen-vakivaltaan-konflikteissa-on-puututtava-valittomasti/

Mitä kuuluu sateenkaari-nuorille Suomessa? Alanko, Katarina. Nuorisotutkimusverkosto & Seta. 2014. www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf

Mitä paperittomien laajemmat terveyspalvelut tarkoittavat? Helsingin apulaispormestari vastaa. Yle. 30.11.2017. www.yle.fi/uutiset/3-9955322  

MTV: Isyysvapaa kannattaa taloudellisesti, sanoo Nordean ekonomisti – vain 5 prosenttia miehistä pitää täydet vapaat. 22.03.2019. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/isyysvapaa-kannattaa-taloudellisesti-sanoo-nordean-ekonomisti-vain-5-prosenttia-miehista-pitaa-taydet-vapaat/7334530#gs.4qn7oe

Män bestämmer om utrikespolitik och kvinnor om hälsovård - men få partier vill införa könskvoter i riksdagens utskott. Svenska Yle. 17.9.2018. https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/17/man-bestammer-om-utrikespolitik-och-kvinnor-om-halsovard-men-fa-partier-vill

Naiset politiikan huipulla: Sukupuolittunut viestintä ja johtajuus. Mäkelä, Johanna. Tampereen Yliopisto. 2018. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104629

Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus. Euroopan parlamentin päätöslauselma. Euroopan parlamentti. 2017.  www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_FI.pdf

Naisiin kohdistuva väkivalta ja tasa-arvopolitiikka. Riski, Taina. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. 50/2009

Naisjohtajia ennätysmäärä – toimialojen erot suuria. Keskuskauppakamarin kahdeksas naisjohtajaselvitys. 2018. https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/11/keskuskauppakamarin-naisjohtajaselvitys-2018-20.11.-webversio.pdf

Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys. 10.2.2016. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_FI.html

Naisten asunnottomuuden nollatoleranssi. Turunen, Saija. Y-säätiö. https://asuntoensin.fi/assets/files/2017/05/Naisten-asunnottomuus_SaijaTurunen_Y-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6.pdf

National report on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development Finland. Prime Minister's Office Publications. 20/2016. https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/VNK_J1016_National_report_net.pdf/48be3fcf-d40c-407a-8115-e59b2c0683ee/VNK_J1016_National_report_net.pdf.pdf

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä. Y-Säätiö. 2019. https://ysaatio.fi/y-saatio/hankkeet/nea-naiserityisyys-asunnottomuustyossa

NGO Parallel Report on the implementation of the Istanbul Convention in Finland. Ensi- ja turvakotien liitto & Naisten linja. 4/2018. https://ensijaturvakotienliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Finland-NGO-Parallel-Report-of-the-Istanbul-Convention-for-GREVIO.pdf

Nigerialaistaustaiset seksuaalisesti hyväksikäytetyt ihmiskaupan uhrit Suomessa: Ulkomaalaislain soveltamiskäytäntö. Yhdenvertaisuusvaltuutettu & Kansallinen ihmiskaupparaportoija. 2016. https://www.syrjinta.fi/documents/10181/36404/nigerialaisselvitys_verkkoon_FINAL.pdf/1b136c3b-e80f-4b57-bedc-339f4a12e68b

Nollatuntisopimuksia koskevat muutokset tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2018. Finlex. 31.05.2018. https://www.finlex.fi/fi/uutiset/361

Nollasopimusten ongelmat näkyvät jo tasa-arvovaltuutetun pöydällä. PAM. 11.12.2014. https://www.pam.fi/uutiset/nollasopimusten-ongelmat-nakyvat-jo-tasa-arvovaltuutetun-poydalla.html

Näin ministerisalkut jaetaan Suomessa – ”Politiikan huippu jakautuu miesten ja naisten töihin”. Uusi Suomi. 9.5.2019.  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nain-ministerisalkut-jaetaan-suomessa-politiikan-huippu-jakautuu-miesten-ja-naisten-toihin/98db4b15-30a6-3102-830c-c2c3f35590c8

Näin pitkästä matematiikasta tuli lukioiden ykkösaine: Matematiikalla on enemmän merkitystä yli­opistojen englannin kielen pääsy­kokeissa kuin englannilla. 1.6.2019. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006127571.html

Näkökulma: Minä äänestän naista, jotta muutkin miehet tekisivät jatkossa niin. Iltalehti. 1.4.2019. https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/a/b05e3049-2291-4a7b-b804-6277e861449b

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017. Teräsaho, Mia & Närvi, Johanna. THL. 2019. www.julkari.fi/handle/10024/137765

Oikeuksien arpapeli: Naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa. Amnesty. 6.3. 2019. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2019/03/06061152/Oikeuksien-arpapeli_final.pdf

Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen. Vammaiskumppanuus. https://www.vammaiskumppanuus.fi/oikeus-seksuaalisuuteen/

Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta. KPMG Oy Ab. 25.5.2018. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fi/pdf/2018/05/Onko%20Suomi%20maailman%20turvallisin%20maa%20kaikille_selvitys.pdf

Onko vammaisella naisella seksuaalista itsemääräämisoikeutta? Justander, Pirkko. Haaste. 10.6.2016. https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22016/onkovammaisellanaisellaseksuaalistaitsemaaraamisoikeutta.html

Paikallislehti peittosi suuret mediat sukupuolten tasa-arvossa – "Haastateltava pitää valita niin, että se on aiheen kannalta paras". Yle. 3.2.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10623751

Pakkoavioliittojen torjumiseksi tarvitaan lainsäädännön muutosta ja matalan kynnyksen palveluja. Monika-naiset liitto ry. https://monikanaiset.fi/blogi/pakkoavioliittojen-torjumiseksi-tarvitaan-lainsaadannon-muutosta-ja-matalan-kynnyksen-palveluja/

Paperittomat. Nuorten lääkärien yhdistys. 2014. www.nly.fi/paperittomat/

Parisuhdeväkivallan sovittelu Suomessa. Qvist, Tiina. 2019.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset avun hakijoina. Kaittila, Anniina. Teoksessa Niemi, Johanna; Kainulainen, Heini & Honkatukia, Päivi (toim.): Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino 2017.

Parisuhdeväkivallan tunnistaminen rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Kainulainen, Heini & Niemi, Johanna. Teoksessa Niemi, Johanna; Kainulainen, Heini; Honkatukia, Päivi (toim.): Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino 2017.

Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen ja sen vaikutukset Suomessa sekä kokemuksia viidestä Euroopan maasta. Miettinen, Anneli; Paavola, Juho-Matti; Rotkirch, Anna; Säävälä, Minna & Vainio, Arttu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 55/2016.

Rakennamme sovintoa - opas rikosten ja riitojen sovitteluun. Flinck, Aune. THL. 2013. julkari.fi/bitstream/handle/10024/110568/THL_OPA2013_023_verkko.pdf?sequence=1

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Finland. GRETA. 5.6.2019. https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/168094c77b

Romanien asumisen yhdenvertaisuuden seurantaselvitys. Ympäristöministeriön raportteja 6/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160489/YMra_6_2018.pdf

Romanit suomalaisessa terveydenhuollossa: tasa-arvon ansat. Viljanen, Anna Maria, Hagert, Terno, Blomerus, Satu. Duodecim 2007. https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo96300.pdf

Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita. 28/2019. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161500/R_28_19_Samapalkkaisuusperusteet.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Seksuaalioikeudet tarvitsevat puolustajia! Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä. 9.5.2019. https://eduseke.wordpress.com/2019/05/09/seksuaalioikeudet-tarvitset-puolustajia/

Seksuaalista häirintää on kokenut lähes 40 prosenttia naisista, erityisesti häirintä kohdistuu nuoriin naisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö. 15.6.2018. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/seksuaalista-hairintaa-on-kokenut-lahes-40-prosenttia-naisista-erityisesti-hairinta-kohdistuu-nuoriin-naisiin

Selvitys maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemasta ja sukupuolen tasa-arvosta. Sosiaali- ja terveysministeriöin raportteja ja muistioita. 53/2016. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75403/RAP%202016_53.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Selvitys Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkausesta. Ahmed, Ujuni, Ylispangar, Emmi, Fenix Helsinki. 28.9.2017.  https://www.fenixhelsinki.com/l/selvitys-suomessa-syntyneiden-tyttojen-ymparileikkauksesta/

Setan taustamuistio eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille. 2019.

Some teki teinityttöjen paineista jatkuvia, mutta se on vain yksi syy heidän pahenevassa pahoinvoinnissaan. Helsingin sanomat. 27.6.2019. https://www.hs.fi/elama/art-2000006155005.html

Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa. Vauhkonen, Teemu; Kallio, Johanna & Erola, Jani. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135433/YP1705_Vauhkonenym.pdf?sequence=2

Status report on gender equality in the energy sector. IEA. https://www.iea.org/media/topics/gender/GenderStatusReport-English.pdf

Sukupuolen moninaisuus. Seta. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2015. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74461

Sukupuolistuneen väkivallan yleisyys Suomessa. THL. 4.7.2018. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys-suomessa

Sukupuolistunut väkivalta - Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Niemi, Johanna, Kainulainen, Heini & Honkatukia, Päivi (toim.). Vastapaino. 2017

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2015. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74461

Sukupuolen tasa-arvo ylimmän johdon rekrytoinneissa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 5:2015. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74518/STM_Sukupuolten%20tasa-arvo_fi_sisus_netti3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sukupuoli koulun arjessa. Tasa-arvotiedon keskus. 29.6.2018. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/koulutus/sukupuoli-koulun-arjessa

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018. www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_sts_201800_2018_19722_net.pdf

Suomalainen isä on isyysvapaalla keskimäärin kuusi viikkoa – joka neljäs jättää vanhempainvapaan kokonaan käyttämättä. Aamulehti. 9.11.2018. https://www.aamulehti.fi/a/201296388

Suomen aborttilakia on muutettava. Niemi, Johanna. Helsingin sanomat. 13.10.2018. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005862301.html?fbclid=IwAR2qpZVyPYtHD6D8dZmJGoEl_NAdNTeTCwEDptnLgmN1KgqFO4HqU7xcAGc

Suomen kehityspolitiikan tila 2018: Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi - suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana. Kehityspoliittinen toimikunta. https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/wp-content/uploads/sites/17/2018/05/kpt_vuosiarvio_2018_web.pdf

Suomen metsät omistaa. Metsänomistajat. https://www.mhy.fi/metsatietoa

Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi – tummaihoiset kokevat useasti häirintää. Helsingin Sanomat. 28.1.2018. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005914342.html

Suomi sitoutuu edistämään naisten asemaa energia-alalla. Työ- ja elinkeinoministeriö. 25.5.2018. https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-sitoutuu-edistamaan-naisten-asemaa-energia-alalla

Taking the Lead: Girls and young women on changing the face of leadership. Plan International. 2019. https://plan-international.org/publications/taking-the-lead

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen – tuloksia Tasuri-hankkeesta, tiivistelmä. Teräsaho, Mia & Kupiainen, Mari. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:15. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74708/STM_Tasa-arvoa%20johtajien%20urakehitykseen%20%E2%80%93%20tuloksia%20TASURI-hankkeesta.%20Tiivistelm%C3%A4_net3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tasa-arvokuuleminen romaninaisille ja -miehille 22.5.2017 - yhteenveto. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017. https://romani.fi/documents/1261003/4525224/Yhteenveto_tasa-arvokuuleminen_sanoista+tekoihin_22052017/f06ba32b-9a97-470f-abba-68ebdd0f6546/Yhteenveto_tasa-arvokuuleminen_sanoista+tekoihin_22052017.pdf

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle. 2018. https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/Kertomus_eduskunta_web.pdf/41d7df4f-8d2a-437c-8b33-3e08329d014a

Tasa-arvovaltuutettu selvittää Anttikosken rekrytointiin kohdistuvan syrjintäepäilyn – jos tämä itse vie asian eteenpäin. Yle. 22.7.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10317395

Tasa-arvolaki. Finlex. 8.8.1986/609. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Tavoitteena naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta vapaa Suomi. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmasta Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon. Törmä, Sinikka & Pentikäinen, Merja. (toim.): Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016.

Tiedote: Euroopan neuvoston valtuuskunta kiirehtii pakkoavioliittojen kriminalisointia. Eduskuntatiedotus. 17.6.2016. https://monikanaiset.fi/tiedotteet/tiedote-euroopan-neuvoston-valtuuskunta-kiirehtii-pakkoavioliittojen-kriminalisointia/

Tiedote: Kehityspoliittisen toimikunnan arvioraportti 2018, Tasa-arvoa tukevaa kehityspolitiikkaa on päivitettävä ja edistettävä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Kehityspoliittinen toimikunta. 7.6.2018 https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/julkaisut-ja-materiaalit/lausunnot-ja-tiedotteet/tiedote-kehityspoliittisen-toimikunnan-arvioraportti-2018-tasa-arvoa-tukevaa-kehityspolitiikkaa-on-paivitettava-ja-edistettava-suomen-eu-puheenjohtajuuskaudella/

Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – analyysia THL:n tietotuotannosta. Nurmi-Koikkalainen, Päivi; Ahola, Sanna; Gissler, Mika; Halme, Nina; Koskinen, Seppo; Luoma, Minna-Liisa; Malmivaara, Antti; Muuri, Anu; Sainio, Päivi; Sääksjärvi, Katri; Väyrynen, Riikka THL. 2017. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135650/URN_ISBN_978-952-302-946-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tracking gender and the clean energy transition. IEA. https://www.iea.org/topics/energyandgender/gendercleanenergy/

Translain täytyy taata itsemäärämisoikeus kaikille. Amnesty. https://www.amnesty.fi/vetoomukset/translain-taytyy-taata-itsemaaramisoikeus-kaikille/

Translain kokonaisuudistus toteutuu, mutta transnuorten oikeudet ohitettiin. Translaki. 14.6.2019. http://translaki.fi/2019/06/14/translain-kokonaisuudistus-toteutuu-mutta-transnuorten-oikeudet-ohitettiin/

Translaki. Seta. www.seta.fi/ihmisoikeudet/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/translaki/

Translaki nousee vahvasti eduskuntavaaleissa. 20.3.2019. https://translaki.fi/2019/03/20/translaki-nousee-vahvasti-eduskuntavaaleissa/

Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Koskenoja, Maija; Ollus, Natalia & Viuko, Minna. Valtioneuvoston kanslia. 16.3.2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160696

Turvakotipalvelut 2017. Peltonen, Joonas; Ewalds, Helena & Kaipanen, Saana. THL. 01.06.2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/136435

Turvakotipalvelut lähisuhdeväkivaltaa kokeneille romaninaisille. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130040/THL_TT_kortti_turvakoti_romaninaisille.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset. THL. 5/2019. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138009/URN_ISBN_978-952-343-335-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi: Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Skogsberh, Natalia; Mustonen, Katri-Leena; Koponen, Päivikki; Tiittala, Paula; Lilja, Eero; Omar, Awa Ahmed Haju; Snellman, Olli & Castaneda, Anu E. (toim.). 2019. www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138298/URN_ISBN_978-952-343-351-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tutkijat: Monet miehet ajavat autolla tunteakseen itsensä miehiksi. Helsingin sanomat. 13.2.2019. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005999233.html

Tvångssteriliserade transpersoner får ersättning. 21.3.2018. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tvangssteriliserade-transpersoner-far-ersattning

Tvångsteriliserade transpersoner ska ersättas. SVT nyheter. 24.3.2017. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tvangsteriliserade-transpersoner-ska-ersattas

Työhönpaluuta perhevapaan jälkeen selvittäneen työryhmän muistio. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 21/2014. https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Työhönpaluuta+perhevapaan+jälkeen+selvittäneen+työryhmän+muistio+14052014.pdf

Työryhmä toivoo seuraavalta hallitukselta linjauksia vihapuheen kitkemiseksi. Oikeusministeriö. 39/2019. https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/tyoryhma-toivoo-seuraavalta-hallitukselta-linjauksia-vihapuheen-kitkemiseksi

Työvoimatutkimus. SVT. 2017.

Työvoimatutkimus: Palkansaajien nollatuntisopimukset. Tilastokeskus. 3.6.2019. http://stat.fi/til/tyti/2018/15/tyti_2018_15_2019-06-03_fi.pdf

Tätä on kunniaväkivalta Suomessa, Sara kertoi tarinansa Ylelle: "Kun pakenin pakkoavioliittoa, äiti hakkasi minut rappukäytävässä". Yle. 13.5.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10763575?fbclid=IwAR1f5mCx8UyUv7visau-hf5WkSOJOujNJBCguedBgNVwfhiHgMk-Yv23MDw

Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus: ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus 2014. Castaneda, Anu; Larja, Liisa; Nieminen, Tarja; Jokela, Satu, Suvisaari, Jaana; Rask, Sadia; Koponen, Päivikki & Koskinen, Seppo. THL, Kotouttamisrahasto, Tilastokeskus. 2014. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127023/URN_ISBN_978-952-302-535-6.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi. Skogberg, Natalia; Lilja, Eero & Kytö, Sinikka. THL. https://www.slideshare.net/THLfi/ulkomaista-syntyper-olevien-nuorten-terveys-ja-hyvinvointi

Uudessa translaissa tulee ottaa alle 18-vuotiaat huomioon. Seta. 12.3.2019. https://seta.fi/2019/03/12/uudessa-translaissa-tulee-ottaa-alle-18-vuotiaat-huomioon/

Uusi hallitusohjelma suunnanmuutos ihmisoikeuspolitiikassa. Seta. 3.6.2019. https://seta.fi/2019/06/03/uusi-hallitusohjelma-suunnanmuutos-ihmisoikeuspolitiikassa/

UTH - Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/uth-ulkomaista-syntyperaa-olevien-tyo-ja-hyvinvointi-tutkimus/

Valinnanvapaus neuvolassa. Suomen kätilöliitto. 23.5.2018. https://www.suomenkatiloliitto.fi/uutiset.html?132822

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Finlex. 53/2015. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053#idp447993936

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja. 3/2017. www.julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79854/VNK_J0317_net.pdf?sequence=1  

Vammaiset henkilöt turvakotipalveluissa. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130033/THL_TT_kortti_Turvakodit_vammaiset.pdf?sequence=1&isAllowed=y

”Vammaisena olen toisen luokan kansalainen” – Selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa. Oikeusministeriö ja syrjinnän seurantajärjestelmä. 2016. https://www.syrjinta.fi/documents/10181/40035/Vammaisselvitys_uusin/2506b079-2a76-4aff-ae1d-5e9728f38657

Vammaiset henkilöt turvakodeissa: Hyvät käytännöt ja toimintatavat. THL. 21.3.2017. https://thl.fi/documents/10531/1773249/Vammaiset+henkil%C3%B6t+turvakodeissa%2C+verkkosivumateriaali.pdf/6c79d83b-7402-4400-a4a4-6bde1ad3607f

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus; Suomen ensimmäinen määräaikaisraportti, 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatus-suunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 16:2018. https://karvi.fi/app/uploads/2018/08/Varhaiskasvatussuunnitelman-toimeenpanon-arviointi_2018.pdf

Viime kesän helleaalto aiheutti lähes 400 ennenaikaista kuolemaa. Yle. 27.3.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10708716

Viime kesän helleaalto lisäsi ikääntyneiden kuolleisuutta – helteisiin on hyvä varautua ajoissa. THL. 27.3.2019. https://thl.fi/fi/-/viime-kesan-helleaalto-lisasi-ikaantyneiden-kuolleisuutta-helteisiin-on-hyva-varautua-ajoissa

Vihapuhe. Yhdenvertaisuusvaltuutettu. https://www.syrjinta.fi/vihapuhe

Vihreä Lanka: Nollasopimuslaki ja aktiivimalli ovat uutta työelämää ja osa pitkää talouslinjaa. 12.2.2018. https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/nollasopimuslaki-ja-aktiivimalli-ovat-uutta-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93%C2%A0ja-osa-pitk%C3%A4%C3%A4-talouslinjaa

Violence Against Women: an EU-wide survey. FRA -European Union Agency for Fundamental Rights. 2014. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Mukkila, Susanna, Hannikainen-Ingman, Katri, Moisio, Pasi, Saikkonen, Paula. THL. 2017. https://www.slideshare.net/THLfi/vuoden-2017-talousarvion-vaikutukset-perusturvaan

Väestön koulutusrakenne. SVT. 2017.

Women Leading the Charge for Cleantech. Clean energy trust. 30.3.2017. http://cleanenergytrust.org/women-leading-charge-cleantech/     

Written information from Finnish NGOs’ on the CEDAW Committee’s concluding observations. 10.3.2014. http://nytkis.org/doc/FinlandCEDAWNGOsFinal2016April.pdf

Yhdenvertaisuus ja syrjintä. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. THL. 16.4.2019. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus/yhdenvertaisuus-ja-syrjinta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja. Suomen YK-liitto. 2015. https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf
[NK1]mikä tämä on?

[NK2]ei viitattu tiettyyn artikkeliin, pois? niihin viitattu toisessa kohdassa